Hutbe: Dinlenmesi Bile İbadet Olan Kitap: Kur’an

Muhterem Mü’minler!

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Azîmüşşan’ı, ibadet kastıyla sevap ve mükâfatını umarak okumak ve dinlemek dinimizde güzel ameller arasında sayılmıştır. Cenâb-ı Hak, “Kuran okumakla emrolundum.”[1] “Allah’ın Kitabını tilavet edenler (okuyanlar)”[2] gibi muhtelif ayetlerde hem bu gerçeğe işaret buyurmuş hem de bu ayetlere uygun hareket eden Müslümanları övmüştür. Kur’ân-ı Kerîm’i okurken Yüce Rabbimizin okunmasını arzuladığı şekilde okumanın da  gerektiği yine Kur’an’da haber verilmiş ve şöyle buyurulmuştur: “Ağır ağır Kur’an oku.”[3] Tilavet edilen Kur’an’ın kemâl-i edeple dinlenilmesi gerektiğini yine Rabbimiz şöylece emrediyor: “Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.”[4] Kur’an’ı Allah katından Cebrail (a.s.) vasıtasıyla alarak bize teblig buyuran Sevgili Peygamberimiz de Kur’an’ı hem okur hem de başkalarından dinlerdi.

Sevgili Kardeşlerim!

Bir gün Peygamberimiz (s.a.v.), Abdullah b. Mes’ûd (r.a.)’ı yanına çağırdı ve ona: “Ey Abdullah! Bana Kur’an oku. Senden Kur’an dinlemek istiyorum” dedi. Abdullah b. Mes’ûd (r.a.): “Yâ Resûlallah! Kur’an senin kalbine vahyolundu, ben sana nasıl okuyayım?” diyerek cevap verdi.  Allah Resulü (s.a.v.): “Ben Kur’an’ı bir başkasından dinlemekten de büyük haz duyarım. Hele senden dinlemeyi çok istiyorum.” buyurdu. Bunun üzerine Abdullah b. Mes’ûd (r.a.), Nisâ suresinin başından itibaren okumaya başladı. Yetimlerin anlatıldığı ayetleri okudu. Nihayet, “Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit kıldığımız zaman bakalım onların hâli nice olacak.”[5] ayetine geldiğinde Efendimiz (s.a.v.)’in gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı ve “Abdullah yeter!”buyurdu.[6] Kur’an’ın kıraat ilmi kurallarına göre, yani Peygamber Efendimizin kıraatine uygun olarak güzel bir sesle okunması da gerekir.  Zira Peygamber Efendimiz,
“Her şeyin bir süsü vardır, Kur’an’ın süsü de güzel sestir.”[7] buyurmuştur.

Aziz Kardeşlerim!

Kurulduğu günden bu yana Kur’an’a hizmeti kendisine şiar edinmiş olan teşkilatımız İslam Toplumu Millî Görüş, cemaatimize bir taraftan Kur’an üzere bir hayat yaşama noktasında rehberlik ederken; diğer taraftan Kur’an’ın kıraat kuralları dâhilinde okunması konusunda da son derece hassas davranmış ve bunun ispatı olarak da hafızlık kurumları kurmuş; Kur’an’ı güzel okuma yarışmaları tertip etmiştir. İşte bu yarışmaların bu sene 30.’su 20 Ekim 2018 Cumartesi günü Hannover’de Congress Centrum’da gerçekleşecek ve 8 Kur’an bülbülü finalist kardeşimiz yarışacaktır. Kur’an’ın şanına uygun bir şekilde gerçekleşecek bu Kur’an şölenine bay, bayan, genç, yaşlı bütün kardeşlerimizi davet ediyoruz.

Muhterem Müslümanlar!

İslam’a ve Müslümanlara yönelik ithamların ve ayrımcılığın giderek artış gösterdiği bir dönemde

Kur’an’ın eşsiz barış, kardeşlik ve adalet mesajlarının sergileneceği final yarışmamıza yüksek bir katılımda bulunmak verilebilecek en etkili cevap olacaktır.

Ayrıca bu yarışmayla eğitim çağındaki genç kardeşlerimizin ilgisini Kur’an’a yönlendirmek ve dikkatlerini Kur’an üzerine odaklamak bizler için çok önemli bir fırsat olmaktadır. Küçük yaşlarda başlayan Kur’an ilgisi sevgiye dönüşmekte ve böylelikle kimliklerinin oluşmasında, şahsiyetlerinin olgunlaşmasında belirleyici bir rol oynamaktadır.

Öyle ise, buyurun Kur’an sofrasına; buyurun Allah’ın kelamını, bülbül avazlı gençlerden dinlemeye.

[1] Neml, 27:92
[2] Fatır, 35:29
[3] Müzzemmil, 73:4
[4] A’raf, 7:204
[5] Nisa, 4:41
[6] Buhari, Sahih, Fezailu’l Kur’an, 33
[7] Süyuti, Camiu’s-Sagir, H. No: 7313


Hutbe_19_EKI_M_2018_Dinlenmesi_Bile_İbadet_Olan_Kitap_Kur_an